• ஆபிரகாமின் வாக்குறுதிகள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமே | Abraham’s promises for Christ-tians ONLY

  Posted on June 6, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  கலாத்தியர் 3:16 ஆபிரகாமுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் வாக்குத்தத்தங்கள் பண்ணப்பட்டன; சந்ததிகளுக்கு என்று அநேகரைக்குறித்துச் சொல்லாமல், உன் சந்ததிக்கு என்று ஒருவனைக்குறித்துச் சொல்லியிருக்கிறார், அந்தச் சந்ததி கிறிஸ்துவே.  ரோமர் 9:6 தேவவசனம் அவமாய்ப் போயிற்றென்று சொல்லக்கூடாது; ஏனென்றால், இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் எல்லாரும் இஸ்ரவேலரல்லவே.   ஆதியாகமம் 17:4 நான் உன்னோடே பண்ணுகிற என் உடன்படிக்கை என்னவென்றால், நீ திரளான ஜாதிகளுக்குத் தகப்பனாவாய்.

  No Comments.
  Continue Reading...
 • எண்ணங்கள்-கவலைகளை உடனடியாக நிரந்தரமாக நிறுத்துவது எப்படி? | Stop Worries NOW & Permanently, HOW?

  Posted on June 6, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  மாற்கு 11:23 எவனாகிலும் இந்த மலையைப் பார்த்து: நீ பெயர்ந்து, சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டுபோ என்று சொல்லி, தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால், அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.  பிலிப்பியர் 4:19 என் தேவன் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாங் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார்.   உபாகமம் 31:6 நீங்கள் பலங்கொண்டு திடமனதாயிருங்கள், அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம்; உன் தேவனாகிய, கர்த்தர்தாமே உன்னோடேகூட வருகிறார்; அவர் […]

  No Comments.
  Continue Reading...
 • Casting All Your Cares – Part 4 – The GOD of ALL GRACE, Will Do This!

  Posted on June 6, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Peter 5:10 English Standard Version (ESV) And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in CHRIST, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you.  1 Peter 5:9 English Standard Version (ESV) Resist him, firm in your faith, knowing that the same […]

  No Comments.
  Continue Reading...
 • Casting All Your Cares – Part 3 – Resist the devil

  Posted on June 6, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Peter 5:9 English Standard Version (ESV) Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world.  1 Peter 5:9 Easy-to-Read Version (ERV) Refuse to follow the devil. Stand strong in your faith. You know that your brothers and sisters all over the […]

  No Comments.
  Continue Reading...
 • Casting All Your Cares – Part 2 – Be Vigilant of Your Enemy, the devil

  Posted on June 6, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Peter 5:7 Amplified Bible (AMP) Casting all your cares [all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all] on Him, for He cares about you [with deepest affection, and watches over you very carefully]. Psalm 103:2 Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits; 1 […]

  No Comments.
  Continue Reading...
 • எண்ணங்கள் – இயேசு கேட்கிறார், ஏன் இந்த எண்ணங்களை Thoughts – JESUS Asks, about OUR Thoughts

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  யோவான் 6:29 இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கேற்ற கிரியையாயிருக்கிறது என்றார்.  மத்தேயு 6:28 உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறதென்ன? காட்டுப்புஷ்பங்கள் எப்படி வளருகிறதென்பதைக் கவனித்துப்பாருங்கள். அவைகள் உழைக்கிறதுமில்லை, நூற்கிறதுமில்லை;   2 கொரிந்தியர் 10:5 அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும், தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி, எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படியச் சிறைப்படுத்துகிறவர்களாயிருக்கிறோம்.   கலாத்தியர் 5:22-23 22. ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, […]

  Comments Off on எண்ணங்கள் – இயேசு கேட்கிறார், ஏன் இந்த எண்ணங்களை Thoughts – JESUS Asks, about OUR Thoughts
  Continue Reading...
 • நிறைவான வாழ்க்கை – ஏன் ஆண்டவரே ? கேட்க வேண்டாம் | Abundant Life – Never Ask Why Lord?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  யாக்கோபு 1:17 நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்துண்டாகி, சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறது; அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலுமில்லை.  பிலிப்பியர் 4:13 என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.   நீதிமொழிகள் 23:7 அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ, அப்படியே அவன் இருக்கிறான்; புசியும், பானம்பண்ணும் என்று அவன் உன்னோடே சொன்னாலும், அவன் இருதயம் உன்னோடே இராது.   சங்கீதம், 4:4 நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும், பாவஞ்செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் […]

  Comments Off on நிறைவான வாழ்க்கை – ஏன் ஆண்டவரே ? கேட்க வேண்டாம் | Abundant Life – Never Ask Why Lord?
  Continue Reading...
 • நிறைவான வாழ்க்கை – உங்கள் இருதயம் என்ன உணர்கிறது? Abundant Life – watch your Heart’s mind?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  கொலோசெயர் 3:15 தேவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது, இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள்; நன்றியறிதலுள்ளவர்களாயுமிருங்கள்.  நீதிமொழிகள் 23:7 அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ, அப்படியே அவன் இருக்கிறான்; புசியும், பானம்பண்ணும் என்று அவன் உன்னோடே சொன்னாலும், அவன் இருதயம் உன்னோடே இராது.   யோவான் 16:33 என்னிடத்தில் உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன்கொள்ளுங்கள்; நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார்.   எரேமியா 17:9 […]

  Comments Off on நிறைவான வாழ்க்கை – உங்கள் இருதயம் என்ன உணர்கிறது? Abundant Life – watch your Heart’s mind?
  Continue Reading...
 • நிறைவான வாழ்க்கை – உங்கள் சிந்தையை பாருங்கள் எனன நினைக்கிறது? | Abundant Life in Right Thinking?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  எபேசியர் 4:23 உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி,  யோவான் 10:10 திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானேயன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். நான் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும், அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன்.   லூக்கா 6:35 உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள், நன்மைசெய்யுங்கள், கைம்மாறுகருதாமல் கடன் கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும், உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள், அவர் நன்றியறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மைசெய்கிறாரே,   2 கொரிந்தியர் 10:5 அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும், தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற […]

  Comments Off on நிறைவான வாழ்க்கை – உங்கள் சிந்தையை பாருங்கள் எனன நினைக்கிறது? | Abundant Life in Right Thinking?
  Continue Reading...
 • உங்கள் கடந்த காலம் என்ன என்பது முக்கியமல்ல உங்களை – நேசியுங்கள் | Loving Yourself. Yes Love

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  2 கொரிந்தியர் 5:17 இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின.  ரோமர் 8:1 ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.   யோவான் 15:7 நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும்.   1 யோவான் 3:8 பாவஞ்செய்கிறவன் பிசாசினாலுண்டாயிருக்கிறான்; ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதிமுதல் பாவஞ்செய்கிறான், பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார்.   லூக்கா 7:47 ஆதலால் […]

  Comments Off on உங்கள் கடந்த காலம் என்ன என்பது முக்கியமல்ல உங்களை – நேசியுங்கள் | Loving Yourself. Yes Love
  Continue Reading...
 • அன்பு – ஆனால் உங்களை வெறுக்காதீர்கள் | Hate Not yourself but Love

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  மத்தேயு6:15 மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால், உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார்.  மாற்கு 12:31 இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால்: உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுபோல் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்பதே; இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றுமில்லை என்றார்.   சங்கீதம் 139:14 நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உம்மைத் துதிப்பேன்; உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள். அது என் ஆத்துமாவுக்கு நன்றாய்த் தெரியும்.   சங்கீதம் 68:5 தம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருக்கிற தேவன், திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்குத் […]

  Comments Off on அன்பு – ஆனால் உங்களை வெறுக்காதீர்கள் | Hate Not yourself but Love
  Continue Reading...
 • Casting All Your Cares – Part 1

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Peter 5:7 Casting all your care upon Him; for He careth for you.  1 Peter 5:7 Amplified Bible (AMP) Casting all your cares [all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all] on Him, for He cares about you [with deepest affection, and watches over you very carefully].   […]

  Comments Off on Casting All Your Cares – Part 1
  Continue Reading...
 • How To Keep The Peace of GOD Inside You All The Time?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Philippians 4:6,7 6 Be careful for nothing; but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through CHRIST JESUS.   Philippians 4:6,7 English Standard Version (ESV) 6 do not be anxious about […]

  Comments Off on How To Keep The Peace of GOD Inside You All The Time?
  Continue Reading...
 • Promises Of GOD To Abraham Are For Christ-tians Only Through JESUS CHRIST

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Galatians 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is CHRIST.  Galatians 3:16 English Standard Version (ESV) Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, “And to […]

  Comments Off on Promises Of GOD To Abraham Are For Christ-tians Only Through JESUS CHRIST
  Continue Reading...
 • Thoughts – Did King David Talk To Himself?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Psalm 103:1 Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.  Psalm 103:2 Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits   Psalm 103:3 Easy-to-Read Version (ERV) He forgives all our sins and heals all our sicknesses.   Psalm 4:4 Stand in awe, and […]

  Comments Off on Thoughts – Did King David Talk To Himself?
  Continue Reading...
 • Thoughts – How to Stop Worries Permanently?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  James 4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.  1 Peter 5:7 Casting all your care upon Him; for He careth for you.   1 Peter 5:7 Easy-to-Read Version (ERV) Give all your worries to Him, because He cares for you.   Luke 9:23 And He said to […]

  Comments Off on Thoughts – How to Stop Worries Permanently?
  Continue Reading...
 • Thoughts – How to Stop Worries Immediately?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Mark 11:23 English Standard Version (ESV) Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.  Philippians 4:19 But my God shall supply all […]

  Comments Off on Thoughts – How to Stop Worries Immediately?
  Continue Reading...
 • Thoughts – JESUS Asks, Why Do You Take These Thoughts?

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  John 6:29 JESUS answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent. Matthew 6:28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: Matthew 6:28 Easy-to-Read Version (ERV) “And why […]

  Comments Off on Thoughts – JESUS Asks, Why Do You Take These Thoughts?
  Continue Reading...
 • Abundant Life – Never Ask Why Lord?

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  James 1:17 Easy-to-Read Version Everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes like the shadows from those lights. He is always the same.  Philippians 4:13 I can do all things through CHRIST […]

  Comments Off on Abundant Life – Never Ask Why Lord?
  Continue Reading...
 • Abundant Life – Watch Your Heart – What is it Feeling?

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Colossians 3:15 English Standard Version And let the peace of CHRIST rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.  Proverbs 23:7 For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee.   John […]

  Comments Off on Abundant Life – Watch Your Heart – What is it Feeling?
  Continue Reading...
 • Abundant Life – Watch Your Mind – What is it Thinking?

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Ephesians 4:23 And be renewed in the spirit of your mind;  Ephesians 4:23 Easy-to-Read Version You must be made new in your hearts and in your thinking.   John 10:10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they […]

  Comments Off on Abundant Life – Watch Your Mind – What is it Thinking?
  Continue Reading...
 • Loving Yourself No Matter what Your Past is

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  2 Corinthians 5:17 Therefore, if any man be in CHRIST, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.  Romans 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in CHRIST JESUS, who walk not after the flesh, but after the Spirit.   John 15:7 Easy-to-Read […]

  Comments Off on Loving Yourself No Matter what Your Past is
  Continue Reading...
 • உங்களை நேசிப்பது – இது பாவமா? Loving Yourself – is it Sin?

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  மாற்கு 12:30-31 30. உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்துமாவோடும், உன் முழு மனதோடும், உன் முழுப் பலத்தோடும் அன்புகூருவாயாக என்பதே பிரதான கற்பனை.31. இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால்: உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுபோல் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்பதே; இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றுமில்லை என்றார்.  கலாத்தியர் 5:22-23 22. ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம்,23. சாந்தம், இச்சையடக்கம்; இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் […]

  Comments Off on உங்களை நேசிப்பது – இது பாவமா? Loving Yourself – is it Sin?
  Continue Reading...
 • பண பயம் – மனநிறைவுடன் தேவபக்தி பெரும் லாபம் Money Fears – Godliness with Contentment is Great Gain

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  1 தீமோத்தேயு 6:7 போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். கொலோசெயர் 1:16 ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; பரலோகத்திலுள்ளவைகளும்பூலோகத்திலுள்ளவைகளுமாகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசனங்களானாலும்,கர்த்தத்துவங்களானாலும், துரைத்தனங்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், சகலமும் அவரைக்கொண்டும் அவருக்கென்றும்சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. மத்தேயு 6:33 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும். 1 Timothy 6.6 Now godliness with contentment is great gain. Colossians 1.16 16 For by Him […]

  Comments Off on பண பயம் – மனநிறைவுடன் தேவபக்தி பெரும் லாபம் Money Fears – Godliness with Contentment is Great Gain
  Continue Reading...
 • டவுன் சின்ரோம், ADD & ஆஸ்துமா, குழந்தைகள் குணமடைந்தனர் Children Healed, Down Syndrome, ADD & Asthma

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  மாற்கு 9:23-24 23. இயேசு அவனை நோக்கி: நீ விசுவாசிக்கக்கூடுமானால் ஆகும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார்.24. உடனே பிள்ளையின் தகப்பன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே, என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவிசெய்யும் என்று கண்ணீரோடே சத்தமிட்டுச் சொன்னான்,   மாற்கு 11:23 எவனாகிலும் இந்த மலையைப் பார்த்து: நீ பெயர்ந்து, சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டுபோ என்று சொல்லி, தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால், அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.   […]

  Comments Off on டவுன் சின்ரோம், ADD & ஆஸ்துமா, குழந்தைகள் குணமடைந்தனர் Children Healed, Down Syndrome, ADD & Asthma
  Continue Reading...
 • இயேசு கிறிஸ்துவை தியானிப்பதால் தற்கொலையை நிறுத்துங்கள்! Stop suicide by Meditating ON JESUS CHRIST

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  2 கொரிந்தியர் 4:7 இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாயிராமல், தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதென்று விளங்கும்படி, இந்தப் பொக்கிஷத்தை மண்பாண்டங்களில் பெற்றிருக்கிறோம்.  மத்தேயு 7:6 பரிசுத்தமானதை நாய்களுக்குக் கொடாதேயுங்கள்; உங்கள் முத்துகளைப் பன்றிகள்முன் போடாதேயுங்கள்; போட்டால் தங்கள் கால்களால் அவைகளை மிதித்து, திரும்பிக்கொண்டு உங்களைப் பீறிப்போடும்.   மாற்கு 16:17 விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;   சங்கீதம், 91:14-15 14. அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாயிருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன்; என் […]

  Comments Off on இயேசு கிறிஸ்துவை தியானிப்பதால் தற்கொலையை நிறுத்துங்கள்! Stop suicide by Meditating ON JESUS CHRIST
  Continue Reading...
 • Loving Yourself No Matter what has been done to You

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Matthew 6:15 Easy-to-Read Version But if you don’t forgive others, then your Father in heaven will not forgive the wrongs you do.  Mark 12:31 English Standard Version The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.”   Psalms 139:14 English Standard Version I praise you, […]

  Comments Off on Loving Yourself No Matter what has been done to You
  Continue Reading...
 • Loving Yourself – is it Sin?

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Mark 12.31 And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.”  Mark 12.30 And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’ [a]This is the first […]

  Comments Off on Loving Yourself – is it Sin?
  Continue Reading...
 • Money Fears – Godliness with Contentment is Great Gain

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Timothy 6.6 Now godliness with contentment is great gain.  Colossians 1.16 16 For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him.   Matthew 6.33 But seek first […]

  Comments Off on Money Fears – Godliness with Contentment is Great Gain
  Continue Reading...
 • Meditate on JESUS – Suicide can be cast out & stopped

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  2 Corinthians 4:7 But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us.  2 Corinthians 4:7 Amplified Bible (AMP) But we have this precious treasure [the good news about salvation] in [unworthy] earthen vessels [of human frailty], so that the grandeur and surpassing […]

  Comments Off on Meditate on JESUS – Suicide can be cast out & stopped
  Continue Reading...
 • Meditate on JESUS & Depression Will Flee

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Proverbs 4:22 Word of GOD For they are life to those who find them, And health to all their flesh.  Romans 8:29-30 29 For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. 30 Moreover whom He predestined, these He […]

  Comments Off on Meditate on JESUS & Depression Will Flee
  Continue Reading...
 • Meditate on JESUS – You Cannot Be Destroyed

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  2 Corinthians 4:8-9 8 We are hard-pressed on every side, yet not crushed; we are perplexed, but not in despair;9 persecuted, but not forsaken; struck down, but not destroyed—   Ephesians 6:13 Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, […]

  Comments Off on Meditate on JESUS – You Cannot Be Destroyed
  Continue Reading...
 • Praying – In The True Secret Place

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Corinthians 3:16 Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?  Matthew 6:6 But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place; and your Father who […]

  Comments Off on Praying – In The True Secret Place
  Continue Reading...
 • இயேசுவைப் பற்றி தியானியுங்கள் & மன அழுத்தம் தப்பி ஓடும் | Meditate on JESUS & Depression Will Flee

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  நீதிமொழிகள் 4:22 அவைகளைக் கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகள் ஜீவனும், அவர்கள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமுமாம்.  ரோமர் 8:29-30 29. தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற்பேறானவராயிருக்கும்பொருட்டு, தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களைத் தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார்; 30. எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்துமிருக்கிறார்; எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாக்கியுமிருக்கிறார்; எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியுமிருக்கிறார்.   மத்தேயு 6:33 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்.   மாற்கு […]

  Comments Off on இயேசுவைப் பற்றி தியானியுங்கள் & மன அழுத்தம் தப்பி ஓடும் | Meditate on JESUS & Depression Will Flee
  Continue Reading...
 • இயேசுவைப் பற்றி தியானியுங்கள் – நீங்கள் மடிந்து போவதில்லை Meditate on JESUS -You Cannot Be Destroyed

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  2 கொரிந்தியர் 4:8-9 8. நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கிப்போகிறதில்லை; கலக்கமடைந்தும் மனமுறிவடைகிறதில்லை;9. துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை; கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறதில்லை.   எபேசியர் 6:13 ஆகையால், தீங்குநாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும், சகலத்தையும் செய்துமுடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு, தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள.   யோவான் 14:13-14 13. நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதைக் கேட்பீர்களோ, குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக, அதைச் செய்வேன். 14. என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதைக்கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன்.   2 […]

  Comments Off on இயேசுவைப் பற்றி தியானியுங்கள் – நீங்கள் மடிந்து போவதில்லை Meditate on JESUS -You Cannot Be Destroyed
  Continue Reading...
 • உங்கள் ஜெபம் – உண்மையான இரகசிய இடத்தில் இருக்கிறதா | Praying – In The True Secret Place

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  1 கொரிந்தியர் 3:16 நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமயிருக்கிறீர்களென்றும், தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருக்கிறாரென்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா?  மத்தேயு 6:6 நீயோ ஜெபம்பண்ணும்போது, உன் அறைவீட்டுக்குள் பிரவேசித்து, உன் கதவைப்பூட்டி, அந்தரங்கத்திலிருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம்பண்ணு; அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்குப் பலனளிப்பார். அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 7:48-50 48. ஆகிலும் உன்னதமானவர் கைகளினால் செய்யப்பட்ட ஆலயங்களில் வாசமாயிரார். 49. வானம் எனக்குச் சிங்காசனமும் பூமி எனக்குப் பாதபடியுமாயிருக்கிறது; எனக்காக நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வீட்டைக் கட்டுவீர்கள், […]

  Comments Off on உங்கள் ஜெபம் – உண்மையான இரகசிய இடத்தில் இருக்கிறதா | Praying – In The True Secret Place
  Continue Reading...
 • இடைவிடாமல் ஜெபம் – ஆனால் எப்படி ? Non-stop prayer 🤔 but How?

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  1 தெசலோனிக்கேயர் 5:17 இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்கள்.  எபேசியர் 4:26 நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும் பாவஞ்செய்யாதிருங்கள், சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் தணியக்கடவது;   யாக்கோபு 4:1 உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதினாலே வருகிறது; உங்கள் அவயவங்களில் போர் செய்கிற இச்சைகளினாலல்லவா?   1 Thessalonians 5:17 Pray without ceasing.   Ephesians 4:26 “Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath, […]

  Comments Off on இடைவிடாமல் ஜெபம் – ஆனால் எப்படி ? Non-stop prayer 🤔 but How?
  Continue Reading...
 • விசுவாசித்து – நம்புங்கள் எல்லாவற்றையும் சாத்தியமாக்கும் Faith, Believe To make all things possible

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  1 தெசலோனிக்கேயர் 5:17 இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்கள்.  எபேசியர் 4:26 நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும் பாவஞ்செய்யாதிருங்கள், சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் தணியக்கடவது;   யோவான் 15:7 நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும்.   மத்தேயு 8:6-10 6. ஆண்டவரே! என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய்க் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை வேண்டிக்கொண்டான். 7. அதற்கு இயேசு: நான் வந்து அவனைச் சொஸ்தமாக்குவேன் என்றார். 8. நூற்றுக்கு […]

  Comments Off on விசுவாசித்து – நம்புங்கள் எல்லாவற்றையும் சாத்தியமாக்கும் Faith, Believe To make all things possible
  Continue Reading...
 • ஒரு நீதிமானின் இதயப்பூர்வமான ஜெபம் -பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது A Righteous Man HeartFelt prayer -Greatest

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  யாக்கோபு 5:16 நீங்கள் சொஸ்தமடையும்படிக்கு, உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு, ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம்பண்ணுங்கள். நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது.  1 யோவான் 1:8-9 8. நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது. 9. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால், பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மைச் சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார்.   மத்தேயு 5:28 நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு […]

  Comments Off on ஒரு நீதிமானின் இதயப்பூர்வமான ஜெபம் -பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது A Righteous Man HeartFelt prayer -Greatest
  Continue Reading...
 • இயேசு சொல்கிறார் – ” உங்கள் எதிராளி பிசாசு” | JESUS Says “Your enemy is the devil”

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  1 பேதுரு 5:8 தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள்; ஏனெனில், உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம்போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகைதேடிச் சுற்றித்திரிகிறான்.  யோவான் 14:30 இனி நான் உங்களுடனே அதிகமாய் பேசுவதில்லை. இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான். அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை.   லு}க்கா 4:5-6 5. பின்பு பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின்மேல் கொண்டுபோய், உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரு நிமிஷத்திலே அவருக்குக் காண்பித்து: 6. இவைகள் எல்லாவற்றின்மேலுமுள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையையும் உமக்குத் […]

  Comments Off on இயேசு சொல்கிறார் – ” உங்கள் எதிராளி பிசாசு” | JESUS Says “Your enemy is the devil”
  Continue Reading...
 • மனைவிகள் – உங்கள் கணவர் போராடும்போது பகுதி-2 | Wives – When Your Husband Is Struggling – Part 2

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  மாற்கு16:17 விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;  1 கொரிந்தியர் 7:4 மனைவியானவள் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி; அப்படியே புருஷனும் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, மனைவியே அதற்கு அதிகாரி.   ரோமர் 14:17 தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்புமல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினாலுண்டாகும் சந்தோஷமுமாயிருக்கிறது.   1 யோவான் 5:5 இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனென்று விசுவாசிக்கிறவனேயன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்?   எரேமியர் […]

  Comments Off on மனைவிகள் – உங்கள் கணவர் போராடும்போது பகுதி-2 | Wives – When Your Husband Is Struggling – Part 2
  Continue Reading...
 • மனைவிகள் – உங்கள் கணவர் போராடும்போது பகுதி -1 | Wives – When Your Husband Is Struggling Part 1

  Posted on May 13, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  மாற்கு 16:17 விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;  1 கொரிந்தியர் 7:4 மனைவியானவள் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி; அப்படியே புருஷனும் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, மனைவியே அதற்கு அதிகாரி.   கொலோசெயர் 1:16 ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; பரலோகத்திலுள்ளவைகளும்பூலோகத்திலுள்ளவைகளுமாகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசனங்களானாலும்,கர்த்தத்துவங்களானாலும், துரைத்தனங்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், சகலமும் அவரைக்கொண்டும் அவருக்கென்றும்சிருஷ்டிக்கப்பட்டது.   பிலிப்பியர் 2:9-11 9. ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் […]

  Comments Off on மனைவிகள் – உங்கள் கணவர் போராடும்போது பகுதி -1 | Wives – When Your Husband Is Struggling Part 1
  Continue Reading...
 • பிள்ளைகளுக்கு கற்பித்தல் – அவர்கள் போராடும்போது Teaching Children – When Your Child Is Struggling

  Posted on May 13, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  பிலிப்பியர் 4:1313. என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.   ஏசாயா 28:10 10. கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், இங்கே கொஞ்சமும் அங்கே கொஞ்சமுமாம் என்கிறார்கள்.   யோவான் 15:5 5. நானே திராட்சச்செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால், அவன் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பான்; என்னையல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது.   1 பேதுரு 5:8 8. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள்; ஏனெனில், […]

  Comments Off on பிள்ளைகளுக்கு கற்பித்தல் – அவர்கள் போராடும்போது Teaching Children – When Your Child Is Struggling
  Continue Reading...
 • Praying – Unceasingly / without stopping – but How?

  Posted on May 13, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Thessalonians 5:17 Pray without ceasing.  1 Thessalonians 5:17 Amplified Bible (AMP) be unceasing and persistent in prayer;   Ephesians 4:26 “Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath,   Ephesians 4:26 Amplified Bible (AMP) Be angry [at sin—at immorality, at injustice, at ungodly behavior], yet do […]

  Comments Off on Praying – Unceasingly / without stopping – but How?
  Continue Reading...
 • Faith – All Things are Possible If You Believe, but Believe What?

  Posted on May 13, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Mark 9:23 Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.”  Matthew 6:33 But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.   Romans 14:17 for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and […]

  Comments Off on Faith – All Things are Possible If You Believe, but Believe What?
  Continue Reading...
 • Praying The HeartFelt Prayer of a Righteous Man Availeth Much

  Posted on May 13, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  James 5:16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.  James 5:16 Amplified Bible (AMP) Therefore, confess your sins to one another [your false steps, your offenses], and pray for one another, that you may be healed […]

  Comments Off on Praying The HeartFelt Prayer of a Righteous Man Availeth Much
  Continue Reading...
 • Praying – In Your Secret Place

  Posted on May 13, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Corinthians 3:16 Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?  Matthew 6:6 But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place; and your Father who […]

  Comments Off on Praying – In Your Secret Place
  Continue Reading...
 • பிள்ளைகளுக்கு கற்பித்தல் – அனைத்து பாடங்களும், எப்படி? | Teaching Children – All Subjects, HOW ?

  Posted on May 9, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  ஏசாயா 28:10 கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், இங்கே கொஞ்சமும் அங்கே கொஞ்சமுமாம் என்கிறார்கள். நீதிமெழிகள் 22:6 பிள்ளையானவன் நடக்கவேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து; அவன் முதிர்வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான். Isaiah 28:10 For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little: Proverbs 22:6 Train a child […]

  Comments Off on பிள்ளைகளுக்கு கற்பித்தல் – அனைத்து பாடங்களும், எப்படி? | Teaching Children – All Subjects, HOW ?
  Continue Reading...
 • ஒரு மனைவிக்கு கணவனின் சரீரத்தின் மீது அதிகாரம் உண்டு | A Wife Has Authority Over Her Husband’s Body

  Posted on May 9, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  1 கொரிந்தியர் 7:4 மனைவியானவள் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி; அப்படியே புருஷனும் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, மனைவியே அதற்கு அதிகாரி.  மாற்கு 16:17 விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;   1 Corinthians 7:4 The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have […]

  Comments Off on ஒரு மனைவிக்கு கணவனின் சரீரத்தின் மீது அதிகாரம் உண்டு | A Wife Has Authority Over Her Husband’s Body
  Continue Reading...
 • ஊரடங்கு சட்டத்திற்கு பிறகு ஆபத்து After MCO Dangers

  Posted on May 9, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  ரோமர் 8:1 ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.  1 கொரிந்தியர் 15:33 மோசம்போகாதிருங்கள்; ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களைக் கெடுக்கும்.   யோவான் 14 :26 என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்பப்போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குப் போதித்து, நான் உங்களுக்குச் சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார்.   மத்தேயு 7:13 13. இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள்; கேட்டுக்குப் போகிற வாசல் விரிவும், வழி விசாலமுமாயிருக்கிறது; அதின் வழியாய்ப் பிரவேசிக்கிறவர்கள் […]

  Comments Off on ஊரடங்கு சட்டத்திற்கு பிறகு ஆபத்து After MCO Dangers
  Continue Reading...