• பயத்தை மேற்கொள்வது எப்படி

  Posted on November 1, 2020 by admin in Tamil, Tamil Memes.
  Post Tagged with , , , , ,
  Comments Off on பயத்தை மேற்கொள்வது எப்படி
  Continue Reading...
 • How To Overcome Fear

  Posted on November 1, 2020 by admin in English Memes.
  Post Tagged with , , , , , ,
  Comments Off on How To Overcome Fear
  Continue Reading...
 • My Soul Must know Very Well

  Posted on October 14, 2020 by admin in POCD.

  Listen to this audio recording, based on the Word of GOD, now! Praise JESUS CHRIST This is a very very IMPORTANT scripture, it is critical for us to have a great life in CHRIST JESUS. Your soul must know this very well. What must your soul know? That you are fearfully and wonderfully made and […]

  Comments Off on My Soul Must know Very Well
  Continue Reading...
 • இயேசுவுக்குள் நீங்கள் மரிக்க முடியாது -3- இயேசுவோடு ஆட்சி செய்வீர்கள்! Can’t Die-CoRule with JESUS

  Posted on June 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  யோவான் 14:15 நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுங்கள்.  மத்தேயு 6:15 மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால், உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார்.   1 யோவான் 3:10 இதினாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னாரென்றும், பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னாரென்றும் வெளிப்படும்; நீதியைச்செய்யாமலும் தன் சகோதரனில் அன்புகூராமலும் இருக்கிற எவனும் தேவனாலுண்டானவனல்ல.   மாற்கு 16:17 விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;   கலாத்தியர் 6:3 […]

  Comments Off on இயேசுவுக்குள் நீங்கள் மரிக்க முடியாது -3- இயேசுவோடு ஆட்சி செய்வீர்கள்! Can’t Die-CoRule with JESUS
  Continue Reading...
 • இயேசுவுக்குள் நீங்கள் மரிக்க முடியாது 2 புதிய சரிரத்தை பெறுவீர்கள் Can’t Die – JESUS Gives New Body

  Posted on June 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  1 தெசலோனிக்கேயர் 4:16-1716. ஏனெனில், கர்த்தர் தாமே ஆரவாத்தோடும், பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும், தேவ எக்காளத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கிவருவார்; அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். 17. பின்பு உயிரோடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டுபோக மேகங்கள்மேல், அவர்களோடேகூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனேகூட இருப்போம்.   1 கொரிந்தியர் 15:52-54 52. எக்காளம் தொனிக்கும், அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். 53. அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும், சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக்கொள்ளவேண்டும். 54. […]

  Comments Off on இயேசுவுக்குள் நீங்கள் மரிக்க முடியாது 2 புதிய சரிரத்தை பெறுவீர்கள் Can’t Die – JESUS Gives New Body
  Continue Reading...
 • இயேசுவிடம் கேட்கிற எதையும் – பகுதி 3 ஏன் சந்தேகம்? | Asking JESUS Anything 3 – Doubting What?

  Posted on June 21, 2020 by admin in Asking JESUS Anything Tamil, Coronavirus, Tamil.

  மத்தேயு 18:19-2019. அல்லாமலும், உங்களில் இரண்டுபேர் தாங்கள் வேண்டிக்கொள்ளப்போகிற எந்தக் காரியத்தைக்குறித்தாகிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால், பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.20. ஏனெனில், இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ, அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் என்றார்.   மாற்கு 9:23-2423. இயேசு அவனை நோக்கி: நீ விசுவாசிக்கக்கூடுமானால் ஆகும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார். 24. உடனே பிள்ளையின் தகப்பன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே, என் அவிசுவாசம் […]

  Comments Off on இயேசுவிடம் கேட்கிற எதையும் – பகுதி 3 ஏன் சந்தேகம்? | Asking JESUS Anything 3 – Doubting What?
  Continue Reading...
 • இயேசுவிடம் கேட்கிற எதையும் பகுதி-2 விசுவாசிகளுக்கு மட்டுமே Asking JESUS Anything 2 – Believers

  Posted on June 21, 2020 by admin in Asking JESUS Anything Tamil, Coronavirus, Tamil.

  மத்தேயு 18:19-2019. அல்லாமலும், உங்களில் இரண்டுபேர் தாங்கள் வேண்டிக்கொள்ளப்போகிற எந்தக் காரியத்தைக்குறித்தாகிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால், பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.20. ஏனெனில், இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ, அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் என்றார்.  1 யோவான் 3:22 அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொண்டு அவருக்கு முன்பாகப் பிரியமானவைகளைச் செய்கிறபடியினால் நாம் வேண்டிக்கொள்ளுகிறதெதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். மாற்கு 11:24 ஆதலால், நீங்கள் நின்று […]

  Comments Off on இயேசுவிடம் கேட்கிற எதையும் பகுதி-2 விசுவாசிகளுக்கு மட்டுமே Asking JESUS Anything 2 – Believers
  Continue Reading...
 • இயேசுவிடம் கேட்கிற எதையும் – பகுதி 1 | Asking JESUS Anything 1

  Posted on June 21, 2020 by admin in Asking JESUS Anything Tamil, Coronavirus, Tamil.

  மத்தேயு 18:19-2019. அல்லாமலும், உங்களில் இரண்டுபேர் தாங்கள் வேண்டிக்கொள்ளப்போகிற எந்தக் காரியத்தைக்குறித்தாகிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால், பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.20. ஏனெனில், இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ, அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் என்றார்.  1 யோவான் 1:9 நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால், பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மைச் சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார். யாக்கோபு 5:16 […]

  Comments Off on இயேசுவிடம் கேட்கிற எதையும் – பகுதி 1 | Asking JESUS Anything 1
  Continue Reading...
 • கவலையை விடுங்க-3 கிருபையின் தேவன் இவைகள் எல்லாம் செய்து முடிப்பார் Worry Not – 3 GOD Will Do This

  Posted on June 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  1 பேதுரு 5:10 கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மைத் தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன்தாமே கொஞ்சக்காலம் பாடநுபவிக்கிற உங்களைச் சீர்ப்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி, நிலைநிறுத்துவாராக;  1 பேதுரு 5:9 விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து, அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள்; உலகத்திலுள்ள உங்கள் சகோதரரிடத்திலே அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைவேறிவருகிறதென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே.   லூக்கா 6:35 உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள், நன்மைசெய்யுங்கள், கைம்மாறுகருதாமல் கடன் கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும், உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள், அவர் நன்றியறியாதவர்களுக்கும் […]

  Comments Off on கவலையை விடுங்க-3 கிருபையின் தேவன் இவைகள் எல்லாம் செய்து முடிப்பார் Worry Not – 3 GOD Will Do This
  Continue Reading...
 • கவலையை விடுங்க- 2 உங்கள் எதிரி பிசாசை எதிர்க எச்சரிக்கை! Worry Not-2 Alert! Resist devil Yr enemy

  Posted on June 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  2 கொரிந்தியர் 2:1111. சாத்தானாலே நாம் மோசம்போகாதபடிக்கு அப்படிச் செய்தேன்; அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்குத் தெரியாதவைகள் அல்லவே.   1 தீமோத்தேயு 4:1 1. ஆகிலும், ஆவியானவர் வெளிப்படையாய்ச் சொல்லுகிறபடி, பிற்காலங்களிலே மனச்சாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவிகொடுத்து, விசுவாசத்தைவிட்டு விலகிப்போவார்கள்.   2 கொரிந்தியர் 11:14 14. அது ஆச்சரியமல்ல, சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தைத் தரித்துக்கொள்வானே.   வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:11 11. மரணம் நேரிடுகிறதாயிருந்தாலும் அதற்குத் […]

  Comments Off on கவலையை விடுங்க- 2 உங்கள் எதிரி பிசாசை எதிர்க எச்சரிக்கை! Worry Not-2 Alert! Resist devil Yr enemy
  Continue Reading...
 • உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள் பகுதி -1 | Casting All Your Cares – Part 1

  Posted on June 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  1 பேதுரு 5:7 அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள்.  சங்கீதம் 4:4 நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும், பாவஞ்செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள். (சேலா.)   1 பேதுரு 5:6 ஆகையால், ஏற்றகாலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு, அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள்.   1 கொரிந்தியர் 7:35 இதை நான் உங்களைக் கண்ணியில் அகப்படுத்தவேண்டுமென்று சொல்லாமல், உங்களுக்குத் தகுதியாயிருக்குமென்றும், நீங்கள் கவலையில்லாமல் கர்த்தரைப் பற்றிக்கொண்டிருக்கவேண்டுமென்றும், உங்கள் சுயபிரயோஜனத்துக்காகவே சொல்லுகிறேன்.   […]

  Comments Off on உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள் பகுதி -1 | Casting All Your Cares – Part 1
  Continue Reading...
 • நீங்கள் தேவனின் சமாதானத்தை எப்போது வைத்திருப்பது எப்படி? | You can remain in Peace of GOD but How?

  Posted on June 21, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  பிலிப்பியர் 4:6-7 6. நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவலைப்படாமல், எல்லாவற்றையுங்குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.7. அப்பொழுது, எல்லாப் புத்திக்கும்மேலான தேவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாகக் காத்துக்கொள்ளும்.   யோவான் 14:27 சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப்போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்; உலகம் கொடுக்கிறபிரகாரம் நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கிறதில்லை. உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலுமிருப்பதாக.   Philippians 4:6,7 6 Be careful for nothing; but in […]

  Comments Off on நீங்கள் தேவனின் சமாதானத்தை எப்போது வைத்திருப்பது எப்படி? | You can remain in Peace of GOD but How?
  Continue Reading...
 • Asking JESUS Anything 5 – Asking Again and Again

  Posted on June 21, 2020 by admin in Asking JESUS Anything English, Coronavirus, English.

  Matthew 18:19 Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Romans 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living […]

  Comments Off on Asking JESUS Anything 5 – Asking Again and Again
  Continue Reading...
 • Asking JESUS Anything 4 – Giving Birth Safely & Quickly

  Posted on June 21, 2020 by admin in Asking JESUS Anything English, Coronavirus, English.

  Matthew 18:19 English Standard Version (ESV) Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven.

  Comments Off on Asking JESUS Anything 4 – Giving Birth Safely & Quickly
  Continue Reading...
 • Asking JESUS Anything 3A – Two Believers ON EARTH

  Posted on June 21, 2020 by admin in Asking JESUS Anything English, Coronavirus, English.

  Matthew 18:19 English Standard Version (ESV) Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Psalm 37:23 Amplified Bible (AMP) The steps of a [good and righteous] man are directed and established by the Lord,  Romans 8:29-30 […]

  Comments Off on Asking JESUS Anything 3A – Two Believers ON EARTH
  Continue Reading...
 • In JESUS You Cannot Die 3 – You will Rule With JESUS!

  Posted on June 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  JOHN 14:15 (NKJV) “If you love Me, keep My commandments.  MATTHEW 6:15 (NKJV) But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.   1 JOHN 3:10 (NKJV) The Imperative of Love In this the children of GOD and the children of the devil are manifest: Whoever does not […]

  Comments Off on In JESUS You Cannot Die 3 – You will Rule With JESUS!
  Continue Reading...
 • In JESUS You Cannot Die 2 – Your New Body

  Posted on June 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Corinthians 15:54 Easy-to-Read Version (ERV) So this body that ruins will clothe itself with that which never ruins. And this body that dies will clothe itself with that which never dies. When this happens, the Scriptures will be made true: “Death is swallowed in victory.”  1 Thessalonians 4:16-17 English Standard Version (ESV) 16 For […]

  Comments Off on In JESUS You Cannot Die 2 – Your New Body
  Continue Reading...
 • In JESUS You Cannot Die 1

  Posted on June 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  John 11:25-26 New King James Version (NKJV) 25 Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live.26 And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?”   1 Corinthians 15:56-57 Easy-to-Read Version (ERV) 56 Death’s power […]

  Comments Off on In JESUS You Cannot Die 1
  Continue Reading...
 • Asking JESUS Anything 3 – Doubting What?

  Posted on June 21, 2020 by admin in Asking JESUS Anything English, Coronavirus, English.

  Matthew 18:19-20 19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst […]

  Comments Off on Asking JESUS Anything 3 – Doubting What?
  Continue Reading...
 • Asking JESUS Anything 2 – Only For Believers

  Posted on June 21, 2020 by admin in Asking JESUS Anything English, Coronavirus, English.

  Matthew 18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Matthew 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the […]

  Comments Off on Asking JESUS Anything 2 – Only For Believers
  Continue Reading...
 • Asking JESUS Anything 1

  Posted on June 21, 2020 by admin in Asking JESUS Anything English, Coronavirus, English.

  Matthew 18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. 1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, […]

  Comments Off on Asking JESUS Anything 1
  Continue Reading...
 • Teaching Children – Down Syndrome, ADD, Asthma Healed

  Posted on June 14, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Mark 9:23-24 23 Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.” 24 Immediately the father of the child cried out and said with tears, “Lord, I believe; help my unbelief!”  Mark 11:23 For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be removed and be […]

  Comments Off on Teaching Children – Down Syndrome, ADD, Asthma Healed
  Continue Reading...
 • Money Fears – 5 – Repent of your past Actions and Wastages

  Posted on June 9, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Hebrews 13:5 Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”  2 Timothy 2:13 If we are faithless, He remains faithful; He cannot deny Himself.   Mark 11:24 Therefore I say to you, whatever things you ask […]

  Comments Off on Money Fears – 5 – Repent of your past Actions and Wastages
  Continue Reading...
 • ஆபிரகாமின் வாக்குறுதிகள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமே | Abraham’s promises for Christ-tians ONLY

  Posted on June 6, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  கலாத்தியர் 3:16 ஆபிரகாமுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் வாக்குத்தத்தங்கள் பண்ணப்பட்டன; சந்ததிகளுக்கு என்று அநேகரைக்குறித்துச் சொல்லாமல், உன் சந்ததிக்கு என்று ஒருவனைக்குறித்துச் சொல்லியிருக்கிறார், அந்தச் சந்ததி கிறிஸ்துவே.  ரோமர் 9:6 தேவவசனம் அவமாய்ப் போயிற்றென்று சொல்லக்கூடாது; ஏனென்றால், இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் எல்லாரும் இஸ்ரவேலரல்லவே.   ஆதியாகமம் 17:4 நான் உன்னோடே பண்ணுகிற என் உடன்படிக்கை என்னவென்றால், நீ திரளான ஜாதிகளுக்குத் தகப்பனாவாய்.

  Comments Off on ஆபிரகாமின் வாக்குறுதிகள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமே | Abraham’s promises for Christ-tians ONLY
  Continue Reading...
 • எண்ணங்கள்-கவலைகளை உடனடியாக நிரந்தரமாக நிறுத்துவது எப்படி? | Stop Worries NOW & Permanently, HOW?

  Posted on June 6, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  மாற்கு 11:23 எவனாகிலும் இந்த மலையைப் பார்த்து: நீ பெயர்ந்து, சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டுபோ என்று சொல்லி, தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால், அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.  பிலிப்பியர் 4:19 என் தேவன் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாங் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார்.   உபாகமம் 31:6 நீங்கள் பலங்கொண்டு திடமனதாயிருங்கள், அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம்; உன் தேவனாகிய, கர்த்தர்தாமே உன்னோடேகூட வருகிறார்; அவர் […]

  Comments Off on எண்ணங்கள்-கவலைகளை உடனடியாக நிரந்தரமாக நிறுத்துவது எப்படி? | Stop Worries NOW & Permanently, HOW?
  Continue Reading...
 • Casting All Your Cares – Part 4 – The GOD of ALL GRACE, Will Do This!

  Posted on June 6, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Peter 5:10 English Standard Version (ESV) And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in CHRIST, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you.  1 Peter 5:9 English Standard Version (ESV) Resist him, firm in your faith, knowing that the same […]

  Comments Off on Casting All Your Cares – Part 4 – The GOD of ALL GRACE, Will Do This!
  Continue Reading...
 • Casting All Your Cares – Part 3 – Resist the devil

  Posted on June 6, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Peter 5:9 English Standard Version (ESV) Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world.  1 Peter 5:9 Easy-to-Read Version (ERV) Refuse to follow the devil. Stand strong in your faith. You know that your brothers and sisters all over the […]

  Comments Off on Casting All Your Cares – Part 3 – Resist the devil
  Continue Reading...
 • Casting All Your Cares – Part 2 – Be Vigilant of Your Enemy, the devil

  Posted on June 6, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Peter 5:7 Amplified Bible (AMP) Casting all your cares [all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all] on Him, for He cares about you [with deepest affection, and watches over you very carefully]. Psalm 103:2 Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits; 1 […]

  Comments Off on Casting All Your Cares – Part 2 – Be Vigilant of Your Enemy, the devil
  Continue Reading...
 • எண்ணங்கள் – இயேசு கேட்கிறார், ஏன் இந்த எண்ணங்களை Thoughts – JESUS Asks, about OUR Thoughts

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  யோவான் 6:29 இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கேற்ற கிரியையாயிருக்கிறது என்றார்.  மத்தேயு 6:28 உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறதென்ன? காட்டுப்புஷ்பங்கள் எப்படி வளருகிறதென்பதைக் கவனித்துப்பாருங்கள். அவைகள் உழைக்கிறதுமில்லை, நூற்கிறதுமில்லை;   2 கொரிந்தியர் 10:5 அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும், தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி, எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படியச் சிறைப்படுத்துகிறவர்களாயிருக்கிறோம்.   கலாத்தியர் 5:22-23 22. ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, […]

  Comments Off on எண்ணங்கள் – இயேசு கேட்கிறார், ஏன் இந்த எண்ணங்களை Thoughts – JESUS Asks, about OUR Thoughts
  Continue Reading...
 • நிறைவான வாழ்க்கை – ஏன் ஆண்டவரே ? கேட்க வேண்டாம் | Abundant Life – Never Ask Why Lord?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  யாக்கோபு 1:17 நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்துண்டாகி, சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறது; அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலுமில்லை.  பிலிப்பியர் 4:13 என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.   நீதிமொழிகள் 23:7 அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ, அப்படியே அவன் இருக்கிறான்; புசியும், பானம்பண்ணும் என்று அவன் உன்னோடே சொன்னாலும், அவன் இருதயம் உன்னோடே இராது.   சங்கீதம், 4:4 நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும், பாவஞ்செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் […]

  Comments Off on நிறைவான வாழ்க்கை – ஏன் ஆண்டவரே ? கேட்க வேண்டாம் | Abundant Life – Never Ask Why Lord?
  Continue Reading...
 • நிறைவான வாழ்க்கை – உங்கள் இருதயம் என்ன உணர்கிறது? Abundant Life – watch your Heart’s mind?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  கொலோசெயர் 3:15 தேவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது, இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள்; நன்றியறிதலுள்ளவர்களாயுமிருங்கள்.  நீதிமொழிகள் 23:7 அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ, அப்படியே அவன் இருக்கிறான்; புசியும், பானம்பண்ணும் என்று அவன் உன்னோடே சொன்னாலும், அவன் இருதயம் உன்னோடே இராது.   யோவான் 16:33 என்னிடத்தில் உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன்கொள்ளுங்கள்; நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார்.   எரேமியா 17:9 […]

  Comments Off on நிறைவான வாழ்க்கை – உங்கள் இருதயம் என்ன உணர்கிறது? Abundant Life – watch your Heart’s mind?
  Continue Reading...
 • நிறைவான வாழ்க்கை – உங்கள் சிந்தையை பாருங்கள் எனன நினைக்கிறது? | Abundant Life in Right Thinking?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  எபேசியர் 4:23 உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி,  யோவான் 10:10 திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானேயன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். நான் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும், அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன்.   லூக்கா 6:35 உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள், நன்மைசெய்யுங்கள், கைம்மாறுகருதாமல் கடன் கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும், உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள், அவர் நன்றியறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மைசெய்கிறாரே,   2 கொரிந்தியர் 10:5 அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும், தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற […]

  Comments Off on நிறைவான வாழ்க்கை – உங்கள் சிந்தையை பாருங்கள் எனன நினைக்கிறது? | Abundant Life in Right Thinking?
  Continue Reading...
 • உங்கள் கடந்த காலம் என்ன என்பது முக்கியமல்ல உங்களை – நேசியுங்கள் | Loving Yourself. Yes Love

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  2 கொரிந்தியர் 5:17 இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின.  ரோமர் 8:1 ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.   யோவான் 15:7 நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும்.   1 யோவான் 3:8 பாவஞ்செய்கிறவன் பிசாசினாலுண்டாயிருக்கிறான்; ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதிமுதல் பாவஞ்செய்கிறான், பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார்.   லூக்கா 7:47 ஆதலால் […]

  Comments Off on உங்கள் கடந்த காலம் என்ன என்பது முக்கியமல்ல உங்களை – நேசியுங்கள் | Loving Yourself. Yes Love
  Continue Reading...
 • அன்பு – ஆனால் உங்களை வெறுக்காதீர்கள் | Hate Not yourself but Love

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  மத்தேயு6:15 மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால், உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார்.  மாற்கு 12:31 இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால்: உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுபோல் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்பதே; இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றுமில்லை என்றார்.   சங்கீதம் 139:14 நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உம்மைத் துதிப்பேன்; உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள். அது என் ஆத்துமாவுக்கு நன்றாய்த் தெரியும்.   சங்கீதம் 68:5 தம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருக்கிற தேவன், திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்குத் […]

  Comments Off on அன்பு – ஆனால் உங்களை வெறுக்காதீர்கள் | Hate Not yourself but Love
  Continue Reading...
 • Casting All Your Cares – Part 1

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  1 Peter 5:7 Casting all your care upon Him; for He careth for you.  1 Peter 5:7 Amplified Bible (AMP) Casting all your cares [all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all] on Him, for He cares about you [with deepest affection, and watches over you very carefully].   […]

  Comments Off on Casting All Your Cares – Part 1
  Continue Reading...
 • How To Keep The Peace of GOD Inside You All The Time?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Philippians 4:6,7 6 Be careful for nothing; but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through CHRIST JESUS.   Philippians 4:6,7 English Standard Version (ESV) 6 do not be anxious about […]

  Comments Off on How To Keep The Peace of GOD Inside You All The Time?
  Continue Reading...
 • Promises Of GOD To Abraham Are For Christ-tians Only Through JESUS CHRIST

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Galatians 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is CHRIST.  Galatians 3:16 English Standard Version (ESV) Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, “And to […]

  Comments Off on Promises Of GOD To Abraham Are For Christ-tians Only Through JESUS CHRIST
  Continue Reading...
 • Thoughts – Did King David Talk To Himself?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Psalm 103:1 Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.  Psalm 103:2 Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits   Psalm 103:3 Easy-to-Read Version (ERV) He forgives all our sins and heals all our sicknesses.   Psalm 4:4 Stand in awe, and […]

  Comments Off on Thoughts – Did King David Talk To Himself?
  Continue Reading...
 • Thoughts – How to Stop Worries Permanently?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  James 4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.  1 Peter 5:7 Casting all your care upon Him; for He careth for you.   1 Peter 5:7 Easy-to-Read Version (ERV) Give all your worries to Him, because He cares for you.   Luke 9:23 And He said to […]

  Comments Off on Thoughts – How to Stop Worries Permanently?
  Continue Reading...
 • Thoughts – How to Stop Worries Immediately?

  Posted on June 1, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Mark 11:23 English Standard Version (ESV) Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.  Philippians 4:19 But my God shall supply all […]

  Comments Off on Thoughts – How to Stop Worries Immediately?
  Continue Reading...
 • Thoughts – JESUS Asks, Why Do You Take These Thoughts?

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  John 6:29 JESUS answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent. Matthew 6:28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: Matthew 6:28 Easy-to-Read Version (ERV) “And why […]

  Comments Off on Thoughts – JESUS Asks, Why Do You Take These Thoughts?
  Continue Reading...
 • Abundant Life – Never Ask Why Lord?

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  James 1:17 Easy-to-Read Version Everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes like the shadows from those lights. He is always the same.  Philippians 4:13 I can do all things through CHRIST […]

  Comments Off on Abundant Life – Never Ask Why Lord?
  Continue Reading...
 • Abundant Life – Watch Your Heart – What is it Feeling?

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Colossians 3:15 English Standard Version And let the peace of CHRIST rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.  Proverbs 23:7 For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee.   John […]

  Comments Off on Abundant Life – Watch Your Heart – What is it Feeling?
  Continue Reading...
 • Abundant Life – Watch Your Mind – What is it Thinking?

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Ephesians 4:23 And be renewed in the spirit of your mind;  Ephesians 4:23 Easy-to-Read Version You must be made new in your hearts and in your thinking.   John 10:10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they […]

  Comments Off on Abundant Life – Watch Your Mind – What is it Thinking?
  Continue Reading...
 • Loving Yourself No Matter what Your Past is

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  2 Corinthians 5:17 Therefore, if any man be in CHRIST, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.  Romans 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in CHRIST JESUS, who walk not after the flesh, but after the Spirit.   John 15:7 Easy-to-Read […]

  Comments Off on Loving Yourself No Matter what Your Past is
  Continue Reading...
 • உங்களை நேசிப்பது – இது பாவமா? Loving Yourself – is it Sin?

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  மாற்கு 12:30-31 30. உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்துமாவோடும், உன் முழு மனதோடும், உன் முழுப் பலத்தோடும் அன்புகூருவாயாக என்பதே பிரதான கற்பனை.31. இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால்: உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுபோல் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்பதே; இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றுமில்லை என்றார்.  கலாத்தியர் 5:22-23 22. ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம்,23. சாந்தம், இச்சையடக்கம்; இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் […]

  Comments Off on உங்களை நேசிப்பது – இது பாவமா? Loving Yourself – is it Sin?
  Continue Reading...
 • பண பயம் – மனநிறைவுடன் தேவபக்தி பெரும் லாபம் Money Fears – Godliness with Contentment is Great Gain

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  1 தீமோத்தேயு 6:7 போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். கொலோசெயர் 1:16 ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; பரலோகத்திலுள்ளவைகளும்பூலோகத்திலுள்ளவைகளுமாகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசனங்களானாலும்,கர்த்தத்துவங்களானாலும், துரைத்தனங்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், சகலமும் அவரைக்கொண்டும் அவருக்கென்றும்சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. மத்தேயு 6:33 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும். 1 Timothy 6.6 Now godliness with contentment is great gain. Colossians 1.16 16 For by Him […]

  Comments Off on பண பயம் – மனநிறைவுடன் தேவபக்தி பெரும் லாபம் Money Fears – Godliness with Contentment is Great Gain
  Continue Reading...
 • டவுன் சின்ரோம், ADD & ஆஸ்துமா, குழந்தைகள் குணமடைந்தனர் Children Healed, Down Syndrome, ADD & Asthma

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  மாற்கு 9:23-24 23. இயேசு அவனை நோக்கி: நீ விசுவாசிக்கக்கூடுமானால் ஆகும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார்.24. உடனே பிள்ளையின் தகப்பன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே, என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவிசெய்யும் என்று கண்ணீரோடே சத்தமிட்டுச் சொன்னான்,   மாற்கு 11:23 எவனாகிலும் இந்த மலையைப் பார்த்து: நீ பெயர்ந்து, சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டுபோ என்று சொல்லி, தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால், அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.   […]

  Comments Off on டவுன் சின்ரோம், ADD & ஆஸ்துமா, குழந்தைகள் குணமடைந்தனர் Children Healed, Down Syndrome, ADD & Asthma
  Continue Reading...
 • இயேசு கிறிஸ்துவை தியானிப்பதால் தற்கொலையை நிறுத்துங்கள்! Stop suicide by Meditating ON JESUS CHRIST

  Posted on May 26, 2020 by admin in Coronavirus, Tamil.

  2 கொரிந்தியர் 4:7 இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாயிராமல், தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதென்று விளங்கும்படி, இந்தப் பொக்கிஷத்தை மண்பாண்டங்களில் பெற்றிருக்கிறோம்.  மத்தேயு 7:6 பரிசுத்தமானதை நாய்களுக்குக் கொடாதேயுங்கள்; உங்கள் முத்துகளைப் பன்றிகள்முன் போடாதேயுங்கள்; போட்டால் தங்கள் கால்களால் அவைகளை மிதித்து, திரும்பிக்கொண்டு உங்களைப் பீறிப்போடும்.   மாற்கு 16:17 விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;   சங்கீதம், 91:14-15 14. அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாயிருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன்; என் […]

  Comments Off on இயேசு கிறிஸ்துவை தியானிப்பதால் தற்கொலையை நிறுத்துங்கள்! Stop suicide by Meditating ON JESUS CHRIST
  Continue Reading...
 • Loving Yourself No Matter what has been done to You

  Posted on May 21, 2020 by admin in Coronavirus, English.

  Matthew 6:15 Easy-to-Read Version But if you don’t forgive others, then your Father in heaven will not forgive the wrongs you do.  Mark 12:31 English Standard Version The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.”   Psalms 139:14 English Standard Version I praise you, […]

  Comments Off on Loving Yourself No Matter what has been done to You
  Continue Reading...