தமிழ் அட்டவணை / தலைப்புகள் Tamil Index / Titles

கிறிஸ்துவின் வல்லமை அட்டவணையில்  கிடைக்கும் அனைத்து தலைப்புகளின் பட்டியல்

 1. பணம் – Money
 2. அன்பு & இருதய காந்த புலம் – Love & Heart Magnetic Field
 3. அன்பு & இருதயம் – இருதய துடிப்பு – Love & Heart – Heart Rate
 4. தேவனின் மூச்சு – Breath of GOD
 5. அன்பு & இருதயம் – தண்ணீர் படிகங்கள் – Love & Heart – Water Crystals
 6. குழந்தைகள், பிடிவாதமும் & ஆஸ்துமாவும் – Children, Stubbornness & Asthma
 7. இருதயம் – ஒரு மனிதனை தீட்டுப்படுத்துகிறது – Heart – Defiles A Man
 8. இருதயம், உலகம், சாத்தான் – Heart, World & Satan
 9. இருதயம், ஆத்துமா உறவுகள், செக்ஸ் மற்றும் தற்கொலை – Heart, soul ties, sex and suicide
 10. ஞாயிற்றுக்கிழமை – Sunday
 11. கோபம் வந்தாலும், பாவம் செய்யாதே – Be angry but do not sin
 12. உங்களைப் போலவே உங்கள் அண்டை வீட்டாரையும் நேசிக்கவும் – மூட்டுவலி மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் Love your neighbor as yourself – Arthritis & High Blood Pressure
 13. மனதின் மரங்கள் – Trees of the Mind
 14. இருண்ட ஒளி, சிந்தையின் மரங்கள் – Dark Light, Trees of the Mind
 15. தேவனின் ராஜ்யம் – Kingdom of God
 16. தாழ்மையில் உள்ள வல்லமை – Power in Humbleness
 17. தேவனின் பார்வையில் மிகவும் விலையேறப்பெற்றது – Most Precious In God’s Sight
 18. குடலில்; மூன்றாவது சிந்தை – Bowels; The Third Mind
 19. கிறிஸ்து: மணவாளன், நாம் மனவாட்டி – CHRIST: the Husband, we the bride
 20. விசுவாசம், விசுவாசம் இல்லாத, உண்மை இல்லாத & நம்பிக்கையின்மை – Faith, Faithless, Unfaithful & Unbelief
 21. ஆவியிலும், உண்மைலும் ஆராதனை செய்யுங்கள் – Worship in Spirit and Truth
 22. இருதயம் & உயிர்த்தெழுதல் வல்லமை – Heart & Resurrection Power
 23. நான் யார் – Who Am I
 24. உங்கள் இதயத்தின் கண்கள் – Eyes of your heart
 25. விட்னி ஹூஸ்டன் & தேவனின் அன்பு – Whitney Houston & GOD’s Love
 26. பாபி கிறிஸ்டினா & சாபங்கள்– Bobbi Kristina & Curses
 27. தேவன் வெறுக்கிறார் – GOD Hates
 28. முழு நிச்சியத்தின் விசுவாசம் – Faith, Fully Persuaded
 29. விசுவாசம் – பாவத்தில் இருக்கும்போது Faith – Whilst in Sin
 30. விசுவாசம் – தலைப்பு பத்திரம் & சான்றுகள் மற்றும் ஆதாரம் – Faith – Title Deed & Evidence and Proof
 31. விசுவாசம் – உங்கள் இதயத்துடன் பார்ப்பது– Faith – Seeing with your Heart
 32. விசுவாசம் – உடற்பயிற்சி மற்றும் தியானம் செய்ய கட்டளை– Faith – Command to exercise & Meditate
 33. விசுவாசம் – அவரது பெயர் & அவரது வார்த்தை Faith – HIS Name & HIS WORD
 34. விசுவாசம் – 7 நிமிடங்கள் & 21 நாட்கள் – Faith – 7 Minutes & 21 Days
 35. விசுவாசம் – அன்பில்லாத & மன்னிக்காத – Faith – Unloving & Unforgiving
 36. விசுவாசம் & தியானம் & கற்பனை – Faith & Meditate & Imagine
 37. விசுவாசம் & தியானம் & கற்பனை 2 – Faith – Meditate & Imagine 2
 38. விசுவாசம் – தேவனின் மகிமை – Faith- GOD’s Glory‏
 39. விசுவாசம் – உண்மையான விசுவாசம் & செத்த விசுவாசம் – Faith – True Faith & Dead Faith‏
 40. பொறாமை: உடையக்கூடிய எலும்புகள் & வளைந்த முதுகு தண்டு – Jealousy & Envy : Brittle Bones & Bent Back‏
 41. கவலை மற்றும் மன அழுத்தம் – Worry & Depression
 42. உங்கள் இருதயம் தேவனை நம்புகிறதா – Does Your Heart TRUST GOD
 43. ஆவி உலகம் – கண்ணுக்கு தெரியாததைப் பார்ப்பது – Spirit World – Seeing the Invisible
 44. அன்பு ஒருபோதும் தோல்வியடையாது – Love Never Fails
 45. அன்பைக் கொடுப்பது மற்றும் நேசிப்பது – Giving Love & Loving it
 46. மிருகத்தின் அடையாளம் – mark of the beast
 47. உணர்ச்சிகள் மற்றும் உணர்வுகள் – Emotions & Feelings
 48. உணர்ச்சிகள் & பயத்தை மேற்க்கொள்வது – Emotions & Overcoming Fear
 49. அன்பு – மற்றவர்களின் நலன்கள் – Love – the interests of others
 50. வார்த்தையின்படி செய்பவர் – இந்த விஷயங்களைத் தியானியுங்கள் – Doer of the WORD – Meditate on These Things
 51. வார்த்தையின்படி செய்பவர் – உங்கள் சொந்த கைகளில் சம்பாதியுங்கள் – Doer of the WORD – earn your own living
 52. இதை அறிந்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் எதற்கும் பயப்பட மாட்டீர்கள் – Know This & you’ll fear nothing
 53. மரணத்தின் ஊழியம் – Ministry of Death
 54. வார்த்தையின்படி செய்பவர் – நான் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் Doer of the WORD – determined that I may know Him
 55. கிறிஸ்துவின் அன்பை அறிய – To know that love of CHRIST
 56. கிறிஸ்துவின் அன்பு கூறுகிறது-நீங்கள் மதிப்புள்ளவர் – CHRIST’s Love says-You are worth it
 57. கிறிஸ்துவின் அன்பு – நாக்கை மேற்க்கொள்லும் – CHRIST’s Love Overcomes the Tongue
 58. முற்றிலும் நிச்சியத்து இருப்பது – எப்படி – Fully Persuaded – How
 59. நிச்சியத்து இருங்கள் அப்பொழுது எல்லாவற்றிலும் வெற்றி உறுதி – Fully Persuaded-Guaranteed Success in Everything
 60. என்னை நானே பரிசோதிப்பதன் மூலம் முழு நிச்சசயமாய் இருக்கிறேன் – Fully Persuaded by Examining Myself
 61. முழு நிச்சசயமாய் இருக்கிறேன் – எல்லாவற்றிலிருந்தும் காப்பாற்றப்பட்டேன் – Fully Persuaded – saved from everything
 62. கணவனின் உடல் மீது மனைவிக்கு அதிகாரம் உள்ளது – Wife HAS Authority Over Husband’s Body
 63. தீய கண் – உங்களை ஏழையாக்குகிறது – Evil Eye- makes you poor
 64. உங்கள் குடும்பத்தை எவ்வாறு காப்பாற்றுவது – How to Save Your Family
 65. பிசாசு பேசினான், இயேசு பதிலளித்தார் – devil spoke, JESUS Replied
 66. மர்மங்களின் மர்மம்– THE Mystery of mysteries
 67. மர்மம் திருப்புமுனைகளைத் தருகிறது – The Mystery gives Breakthroughs
 68. மர்மம் உங்களில் கிறிஸ்துவை உருவாக்குகிறது– The Mystery Forms CHRIST in You
 69. கிறிஸ்து உங்களில் – செய்பவராக இருங்கள் – அனைவரையும் மன்னியுங்க – CHRIST in You – be a Doer – forgive everyone
 70. கிறிஸ்து உங்களில் ஆனால் – CHRIST in You But
 71. கிறிஸ்து உங்களில் – பாவியாக புகுந்து பரிசுத்தவனாய் வெளியேறுதல் – CHRIST in You – Enter Sinner Exit Saint
 72. கிறிஸ்து உங்களில் – மரணத்திலிருந்து ஜீவன் வரைக்கும் – CHRIST in You death unto – from life
 73. கிறிஸ்து உங்களில் – மரணத்திலிருந்து ஜீவன் வரைக்கும் 2 – CHRIST in You – from death unto life part 2
 74. பரலோகம் நிஜமா? – Is Heaven Real?
 75. மிக உயர்ந்த தேவனின் மகன்கள்– SONS of The Most High GOD
 76. நாம் தகுதி பெற்றோம் – Worthy or Qualified
 77. தகுதிக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள் அல்லது கீழ்ப்படிவதற்குத் தகுதியுடையவர்கள் – Obey to Qualify OR Qualified to Obey
 78. சுதந்திர தினம் – Freedom Day
 79. அமைதிக்கான உத்தரவாதமான வழி – Guaranteed way to have Peace
 80. ஒருவர் கஷ்டப்பட்டால் எல்லோரும் கஷ்டப்படுவார்கள் – One Suffers All Suffer
 81. கவலை உங்களைக் கொல்லும் முன் கவலையைக் கொல்லுங்கள் – Kill Anxiety before Anxiety Kills You
 82. தேவனுடைய ஆலோசனையில் பாதுகாப்பு – Safety in GODLY Counsel
 83. எங்கள் வீடு – Our Home
 84. அப்பா– FATHER
 85. தேவனுடைய வேலையில் அறியாத தவறு Sincerely Wrong in THE Work of GOD
 86. தேவனுடைய வேலையில் – என் நுகத்தை எடுத்துக்கொள் – Work of GOD- Take MY yoke
 87. தேவனுடைய வேலையில் – உங்களை நீங்களே சோதித்துப் பாருங்கள் – சாந்தமும் அமைதியும் Work of GOD – Examine Yourself – gentle and quiet
 88. தேவனுடைய வேலையில் – உங்களை நீங்களே சோதித்துப் பாருங்கள் – ஆவியின் கனி 1 – Work of GOD- Examine Yourself- Fruit of the Spirit 1
 89. தேவனுடைய வேலையில் – உங்களை நீங்களே சோதித்துப் பாருங்கள் – ஆவியின் கனி 2 – Work of GOD- Examine Yourself – Fruits of the Spirit 2
 90. தேவனுடைய வேலையில் – உங்களை நீங்களே சோதித்துப் பாருங்கள் – ஆவியின் கனிகள் 3 – பொறுமை Work of GOD- Examine Yourself – Fruits of the Spirit 3 – Patience
 91. தேவனுடைய வேலையில் – உங்களை நீங்களே சோதித்துப் பாருங்கள் 4 – இரக்கம் மற்றும் மனைவிகள் Work of GOD- Examine Yourself 4 – Kindness and Wives
 92. தேவனுடைய வேலையில் – உங்களை நீங்களே சோதித்துப் பாருங்கள் 5 – நன்மை – Work of GOD- Examine Yourself 5 – Goodness
 93. தேவனுடைய வேலையில் – உங்களை நீங்களே சோதித்துக் பாருங்கள் 6 – விசுவாசம் – Work of GOD- Examine Yourself 6 – Faithfulness
 94. தேவனுடைய வேலையில் – உங்களை நீங்களே சோதித்துக் பாருங்கள் 7 – தண்டனை – Work of GOD – Examine Yourself 7 – Chastisement
 95. தேவனுடைய வேலையில் – உங்களை நீங்களே சோதித்துக் பாருங்கள் 8 – சுய கட்டுப்பாடு – Work of GOD – Examine Yourself 8 – SELF-CONTROL
 96. தேவனுடைய வேலையில் – உங்களை நீங்களே சோதித்துக் பாருங்கள் 8 – சுய கட்டுப்பாடு 2 – Work of GOD – Examine Yourself 8 – SELF-CONTROL part 2
 97. தேவனுடைய வேலையில் – மீன் தலையில் இருந்து அழுகும் – Work of GOD – Fish rots from the head
 98. நீங்கள் மதில் உள்ளுக்கு கடந்து போவீர்கள் – You’ll Walk through Walls
 99. யோசனையில்லாத பதிவுகள் தேவையற்ற மரணங்கள் – Thoughtless Posts Needless Deaths
 100. உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் – Your Neighbor
 101. உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் 2 – Your Neighbor part 2
 102. காலுக்கு கட்டு இல்லை, இருதயத்திற்கு ஆசை இல்லை – Footloose & Fancy Free
 103. தேவன் என்னிடம் பேசினார். உண்மையில்? – Lord told me. Really?
 104. நீயாயம் தீர்க்க வேண்டுமா அல்லது வேண்டாமா – To Judge or Not to Judge
 105. நீயாயம் தீர்க்க வேண்டுமா அல்லது வேண்டாமா 2 – To Judge or Not to Judge 2
 106. நியாயம் தீருங்கள் & சாத்தானுக்கு அவனை ஒப்புக்கொடுங்கள் – Judge & Sent to satan
 107. தேவன் ஆளுகை செய்கிறார் என்று அறிந்துகொள் – To Know GOD is in Control
 108. தேவன் என் பாதுகாவலர் என்பதை அறிந்துகொள் – To Know GOD is my Protector
 109. கர்த்தருக்குள் நாம் வாழ்கிறோம், நகர்கிறோம்– In GOD we live and move
 110. கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லா விஷயங்களும் அடங்கியுள்ளன – In CHRIST all things consist
 111. உண்மையில் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறீர்களா? சோதித்துப் பாருங்கள் – Truly forgiven others? Test
 112. இரத்த நிலா போதனை கிறிஸ்துவுக்கு எதிரானது – Blood Moon Teaching is Anti-CHRIST
 113. நான் நேற்று பாவம் செய்தேன் – I sinned yesterday
 114. பாவம் & கண்புரை– Sin & Cataract
 115. பிசாசுக்கு சட்டப்பூர்வ உரிமை உண்டு – devil has a legal right IF
 116. கிறிஸ்தவ கொலைகாரர்கள் – Christian Murderers
 117. நான் உங்களுக்காக ஜெபித்தேன் என்று கூறி உங்கள் வெகுமதியை இழக்க நேரிடும் – Saying I prayed for you can lose your reward
 118. கவலை விடுங்க உயர் இரத்த அழுத்தம் பின்தொடர்கிறது – Worry Leaves High Blood pressure Follows
 119. விசுவாசம் கேட்பதன் மூலம் வருகிறது – Faith comes by Hearing
 120. சுய நலத்தின் ஜெபம் பிசாசுக்கு வல்லமை கொடுக்கும் – Self-agenda Prayers Empowers demons
 121. உணர்ச்சி குருட்டுத்தன்மை – Emotional Blindness
 122. மனிதனை பிரியப்படுத்துவதா அல்லது தேவனை பிரியப்படுத்துவதா – Men pleaser or GOD Pleaser
 123. தேவனை நேசிப்பது அல்லது தேவனுக்கு பயப்படுவது – Fear GOD or Love GOD
 124. தேவனை கடவுளை நேசியுங்கள் – உங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் – Love GOD-Know Thyself
 125. பிசாசின் ஆசீர்வாதம்– The devil’s blessing
 126. தேவனுடைய சித்தம் என் வாழ்க்கையில் என்ன – To Know GOD’s Will for You
 127. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை விரும்புகிறார் – JESUS CHRIST Wants You
 128. கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் – திருமணம் – Ask and Receive- Marriage
 129. கர்த்தருக்குள் திருமணம் செய்துகொள்ளுங்கள் – Marry in The LORD
 130. எப்படி உங்கள் மனைவிகளை உங்களிடம் அன்பு கூர்ந்து கனப்படுத்த வைப்பது – How to make your wife Love Submit and Respect you
 131. தீய ஆவிகள் திருமணங்களை அழித்து குழந்தைகளைத் திருடுகின்றன– Evil spirits Destroy Marriages and Steal children
 132. ஒரு சிறந்த கிறிஸ்தவ மனைவியாக இருப்பது – Being an Excellent Christian Wife
 133. சிக்கல்களை எவ்வாறு மேற்க்கொள்வது – How to overcome Troubles
 134. இயேசு கிறிஸ்துவை எப்படி நேசிப்பது – How to Love JESUS CHRIST
 135. இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் மனதாலும் இதயத்தாலும் நேசிப்பது எப்படி – How to Love JESUS CHRIST WITH YOUR MIND AND HEART
 136. பிரச்சனை இருக்கும்போது யாருடைய பெயரைக் கூப்பிடுவீர்கள் – Whose Name Do you Call when in Trouble Looking for signs will take us away from CHRIST
 137. சுய-தேடுதல் சுய அழிவுக்கு காரணமாகிறது – கிறிஸ்து தேடுதல் சிறந்த வாழ்க்கையை கொடுக்கின்றது Self-Seeking Causes Self Destruction – CHRIST Seeking Gives Great Life
 138. தன்னம்பிக்கை தேவன் மேல் உள்ள நம்பிக்கை– Self-Confidence verses GOD Confidence
 139. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் நீ நம்பினால் போதும் – JESUS CHRIST Said Only Believe
 140. தவறான நம்பிக்கை – உங்கள் சிலுவையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்– False Belief-Take Up Your Cross
 141. தவறான நம்பிக்கை – உங்கள் சிலுவையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் 2 – False Belief-Take Up Your Cross 2
 142. அநேகர் , “அவன் இறந்துவிட்டான்” என்று சொன்னார்கள். – many said, “He is dead.
 143. இயேசு கிறிஸ்து இரத்தம் எப்போது நம்மை சுத்தப்படுத்துகிறது – When Does JESUS CHRIST Blood Cleanses Us
 144. உண்மையான ஆராதனை என்றால் என்ன – What is True Fellowship
 145. உண்மையான ஆராதனை என்றால் என்ன 2 – What is True Fellowship 2
 146. உண்மையான ஆராதனை என்றால் என்ன 3 – What is True Fellowship 3
 147. முழு உலகத்தின் சோதனை வரும் நேரத்தில் நீங்களும் சோதனையை அனுபவிப்பீர்களா? – Will You Suffer The Hour Of Trial of The Whole World?
 148. யாருக்கும் தெரியாது – No One Knows
 149. அறியாத இஸ்ரேலின் உயர்ந்த போதகர் – Ignorant Great Teacher of Israel
 150. பிசாசுக்கு பயம் தெரியும் – The devil Knows Fear
 151. பிசாசு பயத்தைப் பயன்படுத்துகிறான் – The devil Uses Fear
 152. பிசாசு பயத்தைப் பயன்படுத்துகிறான் 2 – The devil Uses Fear 2
 153. ஏஞ்சலினா ஜோலி மற்றும் பயம் – Angelina Jolie and Fear
 154. பயப்படாதே, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் விலையேறபெற்றவர் – Fear not, You are Valuable to CHRIST
 155. அந்நியர்களும் பரதேசிகளும் – Aliens, Exiles & Pilgrims
 156. நாங்கள் நகரத்தைத் தேடுகிறோம் – We are seeking the city
 157. தேவனின் இருதய துடிப்பு – Heart Beat of GOD
 158. தேவனின் இருதய துடிப்பு 2 – Heart Beat of GOD 2
 159. என் முதல் அன்பு – My First Love
 160. முதல் அன்பு 2 – My First Love 2
 161. உங்கள் முதல் அன்பை எப்படி விட்டுவிடுவீர்கள் – How Do You Leave Your First Love
 162. உங்கள் முதல் அன்பு, உங்களை எப்படி நேசிக்கிறது– How Does Your First Love, Love You
 163. கிறிஸ்தவர்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களா & நம்பிக்கை இல்லாதவர்களா Is a Christian an Optimist or Pessimist
 164. நம்பிக்கை , அவநம்பிக்கை அல்லது கிறிஸ்தவர் Optimist, Pessimist or CHRISTian
 165. நேர்மையான எண்ணங்களும் & கிறிஸ்துவின் எண்ணங்களும் Positive Thinking or CHRIST Thinking
 166. அப்போது மேரி சொன்னாள் Then Mary said
 167. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் என்று சொல்கிறார் GOD Calls You Blessed
 168. உயிர் இரத்தத்தில் உள்ளது Life is in The blood
 169. இரத்த மாற்றம் Blood Transfusion
 170. சர்ப்பங்கள் மற்றும் தேள்களை மிதிக்கும் அதிகாரம் Authority to tread on snakes and scorpions
 171. எல்லா காரியங்களும் பயனளிக்காது Not All things are Beneficial
 172. பயம், தவறான பழக்கவழக்கங்கள் & சுய ஒழுக்கம் – Fear, False Customs & Self-Discipline
 173. சன் சூ & சாத்தான் – Sun Tze & satan
 174. சாத்தானின் மிகப்பெரிய வஞ்சிக்கும் வழிகள் – satan’s Greatest Deception
 175. பழக்க தோசத்தின் ஆவிகள் – Familiar spirits
 176. பழக்க தோசத்தின் ஆவிகள் – புதிய வயது – Familiar spirits – New Age
 177. பழக்க தோசத்தின் ஆவிகள் – குழந்தைகளை பாதிக்கும்– Familiar spirits – Affect Children
 178. படித்த முட்டாள்கள் – Educated Fools
 179. கிறிஸ்துவுடன் உங்கள் வாழ்க்கை மறைந்துள்ளது – with CHRIST Your life is hidden
 180. அவர்கள் கல்லறைகளிலிருந்து வெளியே வந்தனர் – They came out of the graves
 181. என் பிதாவுக்கு அடுத்த காரியம் My Father’s Business
 182. சத்தியத்தின் கச்சையை – The Belt of Truth
 183. நீங்கள் அரசாங்கதிற்கு எதிரானவரா? – Are You Anti-Government
 184. இந்த உலகம் உங்கள் ராஜ்யமா? – Is this world Your Kingdom?
 185. போலியான பொருட்கள். பொய் & திருடுதல் – Fake Goods. Lying & Stealing
 186. இதை செய்தல் நீங்கள் வஞ்சிக்கபடுவீர்கள் – Doing this Will Deceive Me
 187. நன்மை வரும்படி தீமை செய்யலாமா? – Do evil so that good will come?
 188. மந்திரவாதி, ஜோசியக்காரர்கள் & தீய ஆவிகள் – bomohs, fortunetellers & demons
 189. பிதாவாகிய தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் அன்பு கூர்ந்தார் – Father GOD Loved Adam & Eve
 190. ராசிபலன் , ஜோசியம் மற்றும் பொல்லாத ஆவிகள் – Horoscopes, fortunetellers & demons
 191. சூதாட்டம் ஒரு தீய ஆவி – Gambling is a demon
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button