• இயேசு கிறிஸ்துவின் எல்ல கட்டளைகளுக்கும் மனந்திரும்புங்கள்…

Comments are closed.