• இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் என்று சிலருக்கு ஏன் புரியவில்லை?

Comments are closed.