• இயேசு கிறிஸ்து மார்த்தாவிடம் தம்மை யார் என்று கூறினார்

Comments are closed.