• இறுதியில் ஒரு நபர் எப்படி வெற்றி அடைகிறார்? (அ)தோல்வியடைகிறார்? நேசிப்பதனாளா? (அ)வெறுப்பதனாள?

Comments are closed.