• ஏன்? ஞானம் உள்ளவர்களை கர்த்தர் தேர்ந்தெடுக்க சொல்கிறார்?

Comments are closed.