• ஒருவன் அவன் பார்வையில் அவன் சரி என்று நினைத்தால்.

Comments are closed.