• ஒரு மனைவி முட்டாள்தனமாக இருக்கக்கூடாது

Comments are closed.