• ஜாதகம் பார்க்கிறவனும், குறி கேட்கிறவனும், உங்களுக்குள்ளே இருக்கவேண்டாம்…

Comments are closed.