• துன்புறுத்துபவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது நாம் மிக உயர்ந்த கடவுளின் மகன்கள்

Comments are closed.