• தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்!

Comments are closed.