• தேவனுடைய நீதியின் அர்த்தம் என்ன?

Comments are closed.