• தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கும்போது, எப்படி அதிகபட்சமாக புரிந்துகொள்ளுதல்?

Comments are closed.