• நல்ல எண்ணங்கள் உங்களை வளர்த்துக் கொள்கின்றன! கெட்ட எண்ணங்கள் உங்களை அழிக்கின்றன!

Comments are closed.