• நீங்கள் என்னனை பின்பற்றி வாருங்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்து என்ன வாக்குறுதி அளித்தார் ?

Comments are closed.