• நீங்கள் பெருமையாக இருக்கும் போது கர்த்தர் உங்களை எதிர்க்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா?

Comments are closed.