• பெருமை & ஆணவம் உள்ளவர்களை கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்?

Comments are closed.