• யார் சாத்தானுக்கு சொந்தமானவர்கள் பைபிள் யாரை சொல்கிறது?

Comments are closed.